مشاوره نوجوان

دوران نوجوانی یکی از حساسترین دوران زندگی هر فرد است.
این بازه 10 ساله میتواند منشا مهمترین تصمیمات و تاثیر آن بر طول زندگی هر فرد باشد.
در زندگی امروز، نوجوان با جامعه ی برخورد دارد که تاثیرات مثبت و منفی بسیاری بر روی روان و تصمیمات او میگذارد
به ویژه وسایل ارتباطی و فضای مجازی می تواند آثار تخریبی برای نوجوان به بار آورد.
مشاورین و روانشناسان کلینیک ثامن با توجه به حساسیت دوران نوجوانی برنامه ویژه ای برای نوجوانان شما دارند.

جهت رزرو نوبت مشاوره تماس بگیرید (: 02532706211