کلینیک روانشناسی ثامن

آقای کاظم احمدی

Jennifer Lee

لیسانس روانشناسی

Jennifer Lee

مدیر داخلی مرکز


خانم منصوره خالو

Jennifer Lee

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

Jennifer Lee

مسئول بخش همسان گزینی و ازدواج تبیان و پذیرش صبح ها


آقای حفار

Jennifer Lee

دانشجوی روانشناسی

Jennifer Lee

مسئول بخش مجازی مرکز


آقای محمد ترابی

Jennifer Lee

کارشناس گیاهان دارویی

Jennifer Lee

مسئول داروخانه گیاهی