کلینیک روانشناسی ثامن

خانم منصوره خالو

Jennifer Lee

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

Jennifer Lee

مسئول بخش همسان گزینی و ازدواج تبیان و پذیرش صبح ها


آقای علی اصغر رضایی

Jennifer Lee

کارشناسی ارشد روانشناسی

Jennifer Lee

مدیریت بخش مجازی و سایت مرکز ثامن


خانم پریسا امیری

Jennifer Lee

فوق لیسانس روانشناسی

Jennifer Lee

مدیر بخش آموزش مرکز ثامن


خانم میرعبدالعظیمی

Jennifer Lee

دانشجوی کارشناسی روانشناسی

Jennifer Lee

کارورز بخش آموزش مرکز ثامن


آقای علی اصغر رضایی

Jennifer Lee

کارشناسی ارشد روانشناسی
مشاوره : کودک و نوجوان - تحصیلی
مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ( عمومی و تخصصی )
مدیر بخش مجازی و سایت مرکز