کلینیک روانشناسی ثامن

خانم منصوره خالو

Jennifer Lee

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

Jennifer Lee

مسئول دپارتمان همسان گزینی و ازدواج تبیان و پذیرش صبح ها


آقای علی اصغر رضایی

Jennifer Lee

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مشاوره : کودک و نوجوان - تحصیلی
مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ( عمومی)
مدیریت دپارتمان مجازی و سایت مرکز

Jennifer Lee

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مشاوره : کودک و نوجوان - تحصیلی
مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ( عمومی)
مدیریت دپارتمان مجازی و سایت مرکز