کلینیک روانشناسی ثامن

خانم منصوره خالو

Jennifer Lee

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

Jennifer Lee

مسئول دپارتمان همسان گزینی و ازدواج تبیان و پذیرش صبح ها


خانم پریسا امیری زاهد

Jennifer Lee

فوق لیسانس مشاوره خانواده

Jennifer Lee

مدیریت دپارتمان آموزش مرکز ثامن


خانم میرعبدالعظیمی

Jennifer Lee

دانشجوی کارشناسی روانشناسی

Jennifer Lee

کارورز دپارتمان آموزش مرکز ثامن


آقای علی اصغر رضایی

Jennifer Lee

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مشاوره : کودک و نوجوان - تحصیلی
مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ( عمومی و تخصصی )
مدیریت دپارتمان مجازی و سایت مرکز