کلینیک روانشناسی ثامن

خانم منصوره خالو

Jennifer Lee

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

Jennifer Lee

مسئول دپارتمان همسان گزینی و ازدواج تبیان و پذیرش صبح ها


خانم پریسا امیری زاهد

Jennifer Lee

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

Jennifer Lee

مدیریت دپارتمان آموزشهای تخصصی مرکز ثامن


خانم میرعبدالعظیمی

Jennifer Lee

دانشجوی کارشناسی روانشناسی

Jennifer Lee

کارورز دپارتمان آموزش مرکز ثامن


آقای علی اصغر رضایی

Jennifer Lee

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مشاوره : کودک و نوجوان - تحصیلی
مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ( عمومی)
مدیریت دپارتمان مجازی و سایت مرکز