کارگاه های گذشته

دوره درمانگری با رویکرد شناختی - رفتاری CBT
مدرس دوره :دکتر یعقوب شفیعی فرد(مدرس کشوری و دکترای سلامت از دانشگاه تهران)

سرفصل های دوره:
1. مـصاحـبه بـالیـنی و تـشخیـص
2. تکنیک هـای درمان اختلالات اضطرابی
3. تــکنیــک هـای درمــان وســـواس
4. تـکنیـــک هــای درمــان افـسردگی
5. تشخیص و درمان اختلالات عملکرد جنسی
6. مــــشاوره پـــیـش از ازدواج
7. اصـــول و فـــنـون زوج درمـــانـی
8. اصــول و فنــون طــرحواره درمانی
9. مداخله در خیانت های زناشویی


کارگاه هوش هیجانی و تمایز آن از IQ
مدرس دوره :دکتر سید محسن فاطمی (فوق دکتری روانشناسی از دانشگاه هاروارد آمریکا ،
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ، از شاگردان علامه جعفری (ره)


سرفصل های دوره:
1. هوش هیجانی و ذهن هیجان محور
2. هوش هیجانی و خلاقیت
3. هوش هیجانی و ارتباط
4. هوش هیجانی و درمان
5. تکنیک های افزایش هوش هیجانی
6. هوش هیجانی و فرهنگ
7. هوش هیجانی و زبان